x̼ó̼ᴛ̼ ̼x̼ᴀ̼ ̼:̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ề̼ᴜ̼ ̼̼/̼̼/̼̼̼̼̼ ̼ᴄ̼ʜ̼á̼ᴜ̼ ̼ʙ̼é̼ 3 tuổi ̼ʀ̼ơ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ừ̼ ̼ᴄ̼ă̼ɴ̼ ̼ʜ̼ộ̼ ̼ở̼ ̼ᴛ̼ầ̼ɴ̼ɢ̼ ̼̼̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ư̼ ̼̼̼ ̼x̼ᴜ̼ố̼ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ấ̼ᴛ̼ ̼

0
145

x̼ó̼ᴛ̼ ̼x̼ᴀ̼ ̼:̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ề̼ᴜ̼ ̼̼/̼̼/̼̼̼̼̼ ̼ᴄ̼ʜ̼á̼ᴜ̼ ̼ʙ̼é̼ ̼ʀ̼ơ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ừ̼ ̼ᴄ̼ă̼ɴ̼ ̼ʜ̼ộ̼ ̼ở̼ ̼ᴛ̼ầ̼ɴ̼ɢ̼ ̼̼̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ư̼ ̼̼̼ ̼x̼ᴜ̼ố̼ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ấ̼ᴛ̼ ̼

N̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼1̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼ở̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼2̼8̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼

K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼1̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼/̼1̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼P̼a̼l̼m̼ ̼H̼e̼i̼g̼h̼t̼s̼ ̼(̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼h̼é̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼

K̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼
̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼D̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼Đ̼.̼T̼.̼M̼.̼V̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼9̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼2̼8̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼)̼.̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼e̼m̼ ̼V̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ở̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼ ̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼V̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼

̼T̼ớ̼i̼ ̼1̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼7̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼G̼o̼l̼d̼m̼a̼r̼k̼ ̼C̼i̼t̼y̼ ̼(̼ở̼ ̼1̼3̼6̼ ̼H̼ồ̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼M̼ậ̼u̼ ̼–̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼

̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼2̼2̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼S̼4̼,̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼G̼o̼l̼d̼m̼a̼r̼k̼ ̼C̼i̼t̼y̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼.̼

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here