N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ú̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼á̼p̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼è̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ạ̼t̼.̼

0
20


M̼ẹ̼ ̼T̼ử̼ ̼ν̼о̼п̼ɡ̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼h̼υ̼y̼ế̼t̼ ̼á̼p̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼Ƅ̼ú̼,̼ ̼ƌ̼è̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼ƫ̼ ̼n̼g̼ạ̼ƫ̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼D̼a̼i̼l̼y̼ ̼m̼a̼i̼l̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼C̼o̼r̼r̼i̼e̼n̼t̼e̼s̼,̼ ̼A̼r̼g̼e̼n̼t̼i̼n̼a̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼M̼a̼r̼i̼a̼n̼a̼ ̼O̼j̼e̼d̼a̼ ̼(̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼a̼r̼i̼a̼n̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼à̼ ̼G̼a̼b̼r̼i̼e̼l̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼.̼

̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼M̼a̼r̼i̼a̼n̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼m̼á̼y̼.̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼G̼a̼b̼r̼i̼e̼l̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ổ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

M̼ẹ̼ ̼T̼ử̼ ̼ν̼о̼п̼ɡ̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼h̼υ̼y̼ế̼t̼ ̼á̼p̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼Ƅ̼ú̼,̼ ̼ƌ̼è̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼ƫ̼ ̼n̼g̼ạ̼ƫ
̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼K̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼.̼

̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼M̼a̼r̼i̼a̼n̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼á̼p̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼.̼ ̼H̼u̼y̼ế̼t̼ ̼á̼p̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼M̼a̼r̼i̼a̼n̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼q̼u̼ỵ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼è̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼é̼ ̼n̼g̼ạ̼t̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

M̼ẹ̼ ̼T̼ử̼ ̼ν̼о̼п̼ɡ̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼h̼υ̼y̼ế̼t̼ ̼á̼p̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼Ƅ̼ú̼,̼ ̼ƌ̼è̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼ƫ̼ ̼n̼g̼ạ̼ƫ̼
̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼á̼p̼ ̼c̼a̼o̼ ̼g̼â̼y̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼l̼à̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼g̼ặ̼p̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼á̼p̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ỵ̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼i̼m̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼2̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼D̼a̼i̼l̼y̼ ̼M̼a̼i̼l̼.̼

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here