Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴠᴀ̂ʏ ʙᴀ̆́ᴛ 206 ᴛʜᴀɴʜ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ɴɪᴇ̂ɴ đᴀ́ɴʜ ᴠᴏ̃ɴɢ, ʙᴏ̂́ᴄ đᴀ̂̀ᴜ, ᴄᴏ́ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ đᴜᴀ xᴇ

0
206

Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ H.Tᴀᴍ Đᴀ̉ᴏ (Vɪ̃ɴʜ Pʜᴜ́ᴄ) ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ 4 ᴘʜᴏ̀ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴠᴜ̣ ᴄᴜ̉ᴀ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Vɪ̃ɴʜ Pʜᴜ́ᴄ ᴠᴀ̂ʏ ʙᴀ̆́ᴛ 206 ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜɪᴇ̂̉ɴ xᴇ ᴍᴀ́ʏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̂́ᴄ đᴏ̣̂ ᴄᴀᴏ, đᴀ́ɴʜ ᴠᴏ̃ɴɢ, ʙᴏ̂́ᴄ đᴀ̂̀ᴜ, ɢᴀ̂ʏ ɴɢᴜʏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ ᴄʜᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ.

Sᴀ́ɴɢ 18.10, ᴛʀᴀᴏ đᴏ̂̉ɪ ᴠᴏ̛́ɪ Tʜᴀɴʜ Nɪᴇ̂ɴ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ H.Tᴀᴍ Đᴀ̉ᴏ (Vɪ̃ɴʜ Pʜᴜ́ᴄ) ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ɴᴀ̀ʏ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ Pʜᴏ̀ɴɢ CSGT, Pʜᴏ̀ɴɢ Cᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄʜɪ́ɴʜ, Pʜᴏ̀ɴɢ Cᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ Pʜᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴀ́ʏ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ᴄʜᴀ́ʏ ᴠᴀ̀ Pʜᴏ̀ɴɢ Cᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ Cᴏ̛ đᴏ̣̂ɴɢ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Vɪ̃ɴʜ Pʜᴜ́ᴄ ᴠᴀ̂ʏ ʙᴀ̆́ᴛ ʜᴏ̛ɴ 200 ɴᴀᴍ ɴᴜ̛̃ ᴛʀᴇ̉ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʙᴏ̣̂.

Tʜᴇᴏ ᴠɪ̣ ɴᴀ̀ʏ, ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ 17.10, ʟᴏ̛̣ɪ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ᴠᴀ̀ ᴛɪ̉ɴʜ Vɪ̃ɴʜ Pʜᴜ́ᴄ ɴᴏ̛́ɪ ʟᴏ̉ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ɢɪᴀ̃ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ, ʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴀ̆ᴍ ᴛʜᴀɴʜ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ɴɪᴇ̂ɴ ɴᴀᴍ ɴᴜ̛̃ đᴏ̣̂ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴛᴜ̛̀ 16 – 23 ᴏ̛̉ ᴄᴀ́ᴄ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴀ̀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴛɪ̉ɴʜ đᴀ̃ ᴛᴜ̣ ᴛᴀ̣̂ᴘ, đᴏ̂̉ ᴠᴇ̂̀ Tᴀᴍ Đᴀ̉ᴏ.

Công an vây bắt 206 thanh thiếu niên ᵭάпհ võng, bốc ᵭầυ, có dấu hiệu đua xe - ảnh 1

Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Vɪ̃ɴʜ Pʜᴜ́ᴄ ʟᴀ̣̂ᴘ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄʜᴏ̂́ᴛ đᴏ́ɴ ʟᴏ̃ɴɢ, ᴠᴀ̂ʏ ʙᴀ̆́ᴛ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴀ̆ᴍ “ǫᴜᴀ́ɪ xᴇ̂́”

Nʜᴏ́ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ʜᴏ̀ ʜᴇ́ᴛ, đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜɪᴇ̂̉ɴ xᴇ ᴍᴀ́ʏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̂́ᴄ đᴏ̣̂ ᴄᴀᴏ, ʙᴏ̂́ᴄ đᴀ̂̀ᴜ, ʟᴀ̣ɴɢ ʟᴀ́ᴄʜ, đᴀ́ɴʜ ᴠᴏ̃ɴɢ, ᴄᴏ́ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ đᴜᴀ xᴇ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛᴜʏᴇ̂́ɴ QL2B ᴛᴜ̛̀ TT.Hᴏ̛̣ᴘ Cʜᴀ̂ᴜ đɪ TT.Tᴀᴍ Đᴀ̉ᴏ, ɢᴀ̂ʏ ɴɢᴜʏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ᴄ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄ.

Nᴀ̆́ᴍ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ H.Tᴀᴍ Đᴀ̉ᴏ đᴀ̃ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ 4 ᴘʜᴏ̀ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴠᴜ̣ ᴋᴇ̂̉ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴛᴏ̂̉ɴɢ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ, ᴛʀᴜʏ ʙᴀ̆́ᴛ ɴʜᴏ́ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ.

Tᴜ̛̀ 14 ɢɪᴏ̛̀ 30 đᴇ̂́ɴ 19 ɢɪᴏ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ 17.10, đᴏᴀ̀ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ đᴀ̃ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ, ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃ 206 ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ, ᴅɪ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ 103 xᴇ ᴍᴏ̂ ᴛᴏ̂.

Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ H.Tᴀᴍ Đᴀ̉ᴏ đᴀɴɢ ᴘʜᴀ̂ɴ ʟᴏᴀ̣ɪ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ, ᴄᴜ̉ɴɢ ᴄᴏ̂́ ʜᴏ̂̀ sᴏ̛ đᴇ̂̉ xᴜ̛̉ ʟʏ́ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ.

Công an vây bắt 206 thanh thiếu niên ᵭάпհ võng, bốc ᵭầυ, có dấu hiệu đua xe - ảnh 2

Lᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ H.Tᴀᴍ Đᴀ̉ᴏ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴀ́ᴄ ɴɢᴀ̀ʏ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ɢᴀ̂̀ɴ đᴀ̂ʏ, ᴛʀᴇ̂ɴ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ đᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴀɴʜ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̛̀ 16 – 23 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴛᴜ̣ ᴛᴀ̣̂ᴘ, đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜɪᴇ̂̉ɴ xᴇ ᴍᴀ́ʏ ᴄʜᴀ̣ʏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̂́ᴄ đᴏ̣̂ ᴄᴀᴏ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴏ̣̂ɪ ᴍᴜ̃ ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ, đᴀ́ɴʜ ᴠᴏ̃ɴɢ, ɴᴇ̣ᴛ ʙᴏ̂,… ᴄᴏ́ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ đᴜᴀ xᴇ ɢᴀ̂ʏ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴛʀᴀ̣̂ᴛ ᴛᴜ̛̣ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛɪ̀ɴʜ ʜɪ̀ɴʜ ɴᴀ̀ʏ, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ H.Tᴀᴍ Đᴀ̉ᴏ đᴀ̃ ʜᴜʏ đᴏ̣̂ɴɢ ᴛᴏ̂́ɪ đᴀ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ, ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪᴇ̣̂ɴ đᴇ̂̉ ɴɢᴀ̆ɴ ᴄʜᴀ̣̆ɴ, xᴜ̛̉ ʟʏ́. Sᴏɴɢ sᴏɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ᴛʀᴀ xᴜ̛̉ ʟʏ́, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴᴀ̀ʏ đᴀ̃ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴛᴏ̂̉ ᴅᴀ̂ɴ ᴘʜᴏ̂́, ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ,… ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ, ɢɪᴀ́ᴏ ᴅᴜ̣ᴄ, ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ đᴇ̂̉ ᴄᴏɴ ᴇᴍ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛᴜ̣ ᴛᴀ̣̂ᴘ, ɢᴀ̂ʏ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴛʀᴀ̣̂ᴛ ᴛᴜ̛̣ ᴠᴀ̀ ᴛʀᴀ́ɴʜ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ʜᴀ̣̂ᴜ ǫᴜᴀ̉ đᴀ́ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴄ ᴋʜᴀ́ᴄ.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here